การสร้างสรรค์งานศิลปะในยุคของดิจิทัล


ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานศิลปะหลายๆท่าน ปฏิเสธเจ้าเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นกล่องสีเหลี่ยม มีหน้าจอ และมีก้อนพลาสติกที่พอดีกับอุ้งมือ ที่ทำหน้าที่ในการบังคับการใช้งาน อย่างสิ้นเชิง ทั้งๆที่มันสามารถเป็นเครื่องมือในการทำงานที่มาทดแทนเครื่องมือในการทำงานศิลปะได้เกือบหมดทุกประเภท ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ หรือผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานศิลปะหลายๆท่าน ปฏิเสธเจ้าเครื่องมือที่มีลักษณะเป็นกล่องสีเหลี่ยม มีหน้าจอ และมีก้อนพลาสติกที่พอดีกับอุ้งมือ ที่ทำหน้าที่ในการบังคับการใช้งาน อย่างสิ้นเชิง ทั้งๆที่มันสามารถเป็นเครื่องมือในการทำงานที่มาทดแทนเครื่องมือในการทำงานศิลปะได้เกือบหมดทุกประเภท

การสร้างสรรค์ผลงานดิจิทัล คือการทำงานของสมองทั้ง 2 ด้าน
สมองมนุษย์มีระบบการคิด 2 ด้านคือสมองด้านขวา คิดเรื่องความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะ จินตนาการ ส่วนด้านซ้ายเป็นเรื่องของเหตุผล การคำนวน เป็นต้น  ด้งนั้นในการสร้างสรรค์งาน 3 มิติ (3D) จึงเป็นการทำงานที่สัมพันธ์กันระหว่างสมองทั้ง 2 ด้าน เนื่องจากการสร้างโมเดล หรือการกำหนดความเคลื่อนไหวของโมเดล จะต้องใช้ตัวเลขเป็นตัวกำหนด มีการคำนวน และทดลอง กับอีกส่วนหนึ่งนั้น จะต้องคำนึงถึงหลักองค์ประกอบทางศิลปะ ความงาม เสียง แสง การแสดง เป็นต้น

การสร้างสรรค์งาน 2D Computer Graphic (Digital Painting)
การสร้างสรรค์งาน Digital Painting 2D นั้น พัฒนามาจากการเพนท์แบบเดิมที่ใช้พู่กัน สี เป็นเครื่องมือในการสร้างงาน แต่ในการเพนท์แบบดิจิทัลนั้น เป็นการเพนท์ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ซอฟท์แวร์เฉพาะในการทำงาน เช่น PhotoShop Corel painter ซึ่งมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก จนบางครั้งเมื่อพิจารณาผลงานและ อาจจะไม่เห็นความแตกต่างว่า สร้างผลงานแบบเดิม หรือ แบบดิจิทัล ซึ่งปัจจุบันการทำงานด้วยระบบดิจิทัลมีอิทธิพลอย่างมากแก่ผู้สนใจทางด้านศิลปะ เป็นเครื่องมือใหม่ที่ตอบสนองผู้ใช้ได้อย่างเต็มที่

การรู้ให้ทันเทคโนโลยี เพื่อปรับตัวให้ทันเยาวชนรุ่นใหม่
เทคโนโลยีทางการศึกษามีพัฒนาการอย่างรวดเร็ว ในระบบการศึกษาไทยนั้นเด็กประถมสามารถสร้างเว๊บไซต์ของตนเองได้ สามารถสร้างภาพยนตร์การ์ตูนแอนิเมชั่นได้ในระดับของเด็ก ประกอบกับเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีความรวดเร็ว สามารถส่งเอกสาร ส่งภาพยนตร์ฯลฯ ข้ามทวีปภายในเสี้ยววินาที ดังนั้นในฐานะความเป็นครู อาจารย์ที่จะต้องทำงานกับผู้เรียนเป็นหลักด้วยแล้ว จึงจำเป็นต้องปรับทัศนคติของตนเองให้ทัน เพื่อการสื่อสารที่ตรงกับผู้เรียน หรือผู้รับสารได้มีความชัดเจน ไม่ในระดับใด ก็ระดับหนึ่ง

ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดิจิทัล สามารถสืบหา ค้นคว้าได้รอบต้วจากอินเทอร์เนต และควรจะมีผู้ที่มีความรู้ทางด้านนี้อยู่บ้างเป็นผู้ให้คำแนะนำ ชี้แนวทางในการเริ่มต้น สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ แต่ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับตัวผู้สร้างสรรค์ หรือครูอาจารย์เองที่ต้องมีความสนใจ และสนุกกับการสร้างสรรค์ผลงานจึงจะเกิดผลสำเร็จของตนเอง และผู้เรียน

This entry was posted in อินเตอร์เน็ต and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.